برگزاری جلسات تخصصی گروه های آموزشی

مشورت و نظرخواهی از دیگران یکی از عوامل مهم و مسائل حیاتی در تصمیم گیری است، با توجه به وسعت موضوعات و پیچیدگی مسائل و نیز گستردگی اطلاعات، یک نفر قادر به شناخت همه مسائل و به دست آوردن همه اطلاعات لازم در مورد یک مسئله نیست و در نتیجه نمی تواند تصمیم منطقی و درستی در مورد آن اتخاذ نماید.

پیرو برنامه ریزی صورت گرفته در جلسه شورای مدرسه مبنی بر برگزاری جلسات تخصصی گروه های آموزشی با دبیران محترم با محوریت برنامه ریزی آموزشی سال تحصیلی جدید؛ این جلسات از تاریخ 14 تیر ماه 1399 با گروه تخصصی ریاضی آغاز گردید.

 

در این جلسات ضمن آسیب شناسی آموزش مجازی از اسفند ماه 98 تا اردیبهشت  99 برنامه ریزی با هدف آموزشی حضوری و همچنین آموزشی مجازی صورت گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20