نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

ریحانه حق پناه ۲۰
ریحانه حق پناه نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
محدثه صباغیان ۲۰
محدثه صباغیان نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
مهسا حضرتی ۲۰
مهسا حضرتی نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
نیلوفر فرح بخش ۲۰
نیلوفر فرح بخش نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
ریحانه طه طالب پور ۲۰
ریحانه طه طالب پور نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
ماهور درایت ۲۰
ماهور درایت نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
مهیا جوادی ۲۰
مهیا جوادی نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
مهرانه خادم ۲۰
مهرانه خادم نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
فاطمه فاطمی ۲۰
فاطمه فاطمی نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
مهدیه زارع ۲۰
مهدیه زارع نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : اول
مهسا عباس زاده ۱۹.۹۰
مهسا عباس زاده نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : دوم
زهرا سیرجانی ۱۹.۸۷
زهرا سیرجانی نوبت اول پایه تحصیلی : هفتم شهر : مشهد رتبه : دوم