معرفی پرسنل

 • سمیه معمارزاده

  سمیه معمارزاده

  دکترا مدیریت آموزشگاه
 • سهیلا کاظمی

  سهیلا کاظمی

  لیسانس معاونت آموزشی
 • مرضیه بلوکی

  مرضیه بلوکی

  لیسانس معاونت آموزشی و پشتیبان
 • فائزه دستمرد

  فائزه دستمرد

  فوق دیپلم معاونت اجرایی
 • صدیقه میرفندرسکی

  صدیقه میرفندرسکی

  لیسانس مشاور
 • ریحانه فتح آبادی

  ریحانه فتح آبادی

  لیسانس معاونت سایت و فناوری
 • راضیه علیزاده

  راضیه علیزاده

  لیسانس معاون پرورشی
 • نصرت حدادیان

  نصرت حدادیان

  دیپلم -
 • زهرا امانی شهری

  زهرا امانی شهری

  سیکل -