معرفی پرسنل

 • سمیه معمارزاده

  سمیه معمارزاده

  دانشجوی دکتری مدیریت آموزشگاه
 • سهیلا کاظمی

  سهیلا کاظمی

  لیسانس معاونت آموزشی
 • مرضیه بلوکی

  مرضیه بلوکی

  لیسانس معاونت آموزشی و پشتیبان
 • فائزه دستمرد

  فائزه دستمرد

  فوق دیپلم معاونت اجرایی
 • محبوبه نیکنام

  محبوبه نیکنام

  لیسانس معاونت پرورشی
 • صدیقه میرفندرسکی

  صدیقه میرفندرسکی

  لیسانس مشاور
 • شیما شیرزنی

  شیما شیرزنی

  لیسانس معاونت سایت و فناوری
 • سیده آسیه علی اکبری

  سیده آسیه علی اکبری

  لیسانس متصدی آزمایشگاه
 • نصرت حدادیان

  نصرت حدادیان

  دیپلم -