معرفی پرسنل

 • مرضیه بلوکی

  مرضیه بلوکی

  لیسانس مدیریت آموزشگاه
 • تکتم سادات موسوی

  تکتم سادات موسوی

  کارشناسی ارشد معاونت آموزشی
 • مرضیه میرزاپور

  مرضیه میرزاپور

  دکترا معاونت آموزشی
 • فائزه دستمرد

  فائزه دستمرد

  کاردانی معاونت اجرایی
 • الهه درسنی

  الهه درسنی

  کارشناسی ارشد معاونت فناوری
 • اعظم فرخنده

  اعظم فرخنده

  کارشناسی ارشد مشاور
 • نرجس اکبری

  نرجس اکبری

  کارشناسی ارشد معاونت پرورشی
 • زهرا ادبی

  زهرا ادبی

  کارشناسی ارشد مسئول آزمایشگاه
 • سعیده آقایی

  سعیده آقایی

  دیپلم مسئول سرویس